انتشارات

موسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند


طرح ها و برنامه های انتشاراتی ” موسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند ” بخشی از تلاش های عمده این مؤسسه در جهت ” توسعه و گسترش فرهنگ و دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی ” محسوب می شود . کتاب های دانش افزایی و مقالات آموزشی این مؤسسه به زبان فارسی انگلیسی منتشر می گردد.

انتشارات مؤسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند از زمان تاسیس تاکنون عبارت است از: